Ograniczenie

Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia przez osobę, która w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ukończyła 66 rok życia i nie ukończyła 80 roku życia, dotyczy TYLKO osób, które w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, objęte były ochroną ubezp. w ramach umowy grupowego ubezpieczenia na życie, albo w ramach umowy indywidualnej kontynuacji grupowego ubezpieczenia na życie i złożyły oświadczenie o rezygnacji bądź wypowiedzeniu umowy, w okresie do ostatniego dnia pierwszego miesiąca początku okresu ubezpieczenia wskazanego we wniosku.