Pakiet ochronnY

tylko 134 zł miesięcznie

polecamy

Ochrona z Plusem to zabezpieczenie życia i zdrowia ubezpieczonego oraz członków jego rodziny w trudnych sytuacjach życiowych. Dzięki ubezpieczeniu dajesz im poczucie stabilności i bezpieczeństwa.

Zalety

Ubezpieczenie na życie, o charakterze ochronnym,
które umożliwia kompleksowe zabezpieczenie Ubezpieczonego, jego
współmałżonka oraz dziecka. Ubezpieczenie służy zabezpieczeniu finansowemu wskazanych przez Ubezpieczonego osób na wypadek
jego śmierci oraz innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczający opłaca składkę z częstotliwością miesięczną. Składka
opłacana jest przez Ubezpieczającego w  wymaganej kwocie, z góry w terminie wskazanym przez TU UNIQA, potwierdzonym w polisie. Składka jest należna za okres, w którym UNIQA udziela ochrony.
Obowiązek opłacania składki istnieje przez cały czas trwania odpowiedzialności UNIQA. Składka płatna jest na wskazany rachunek bankowy UNIQA.

Dla kogo

Ubezpieczenie dostępne jest w formie indywidualnej.

Do ubezpieczenia przystąpić można w wieku od 18 do 55 lat.

Pakiet Ochronny to kompleksowe ubezpieczenie na życie, które jest
skierowane w szczególności do:
1) osób mających potrzebę zabezpieczenia finansowego na wypadek
zdarzeń losowych;
2) osób poszukujących ubezpieczenia na życie z właściwie skalkulowanymi składkami.

Zakres

Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmujący śmierć osoby ubezpieczonej,  rozszerzony o:

 • uszczerbek na zdrowiu
 • niezdolność do pracy
 • pobyt w szpitalu
 • poważne zachorowanie
 • operacja medyczna
 • pobyt dziecka w szpitalu
 • poważne zachorowanie dziecka
 • śmierć dziecka
 • urodzenie dziecka
 • zgon rodziców
 • zgon teściów
 • zgon małżonka
 • świadczenie opiekuńcze
 • uszczerbek na zdrowiu małżonka

Okres trwania umowy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 1 roku, licząc od daty początku ochrony określonej w polisie. Po upływie każdego rocznego
okresu trwania umowy ulega ona przedłużeniu na kolejny roczny okres na tych samych warunkach, o ile żadna ze Stron nie postanowi inaczej.

Dla każdego rodzina jest ważna. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę, na jakie ryzyko narażamy najbliższe osoby w sytuacjach, gdy stykamy się z przykrymi niespodziankami losu. Gdy pojawiają się problemy zdrowotne ograniczające naszą aktywność, warto mieć zabezpieczenie finansowe, które pozwoli rozwiązać trudne sytuacje bez obciążania naszych bliskich.

Składka

134 zł miesięcznie

wybrane zdarzenia

 • Zgon Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym – 350.000 zł
 • Zgon Ubezpieczonego w nieszczęśliwym wypadku – 210.000 zł
 • Zgon Ubezp. wskutek zawału serca lub udaru mózgu- 140.000 zł
 • Zgon Ubezpieczonego – 70.000 zł

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która nie ukończyła 55 roku życia.

Nie wykonuje jednego z niżej wymienionych zawodów: 

pracownik budowlany wykonujący pracę na wysokości (powyżej 6 m), pod ziemią lub przy rozbiórce budynków, pracownik leśny pracujący przy pozyskiwaniu drewna, pracownik tartaku, operator dźwigów lub suwnic, artysta cyrkowiec, kaskader, pracownik platformy wiertniczej, górnik i inny pracownik przemysłu wydobywczego pracujący pod ziemią, marynarz i rybak, ratownik górski, wodny lub lotniczy, funkcjonariusz agencji bezpieczeństwa, służb specjalnych lub formacji uzbrojonych, straży miejskiej, leśnej, kolejowej oraz ochrony mienia posiadający broń palną, policjant, strażak, żołnierz zawodowy, korespondent wojenny, nurek lub inna osoba wykonująca prace pod wodą, pracownik przy lub z wykorzystaniem materiałów wybuchowych (w tym ich transport), przewożenie paliw lub ładunków niebezpiecznych, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 1000 V, pilot poza licencjonowanymi liniami lotniczymi, sportowiec, kierowca wyścigowy i rajdowy, pracownik fizyczny przemysłu metalurgicznego w odlewniach, walcowniach?

Przystąpienie do ubezpieczenia nastąpi po otrzymaniu przez nas: oryginału podpisanej deklaracji przystąpienia, oraz wpłacie pierwszej składki na konto podane przez TU we wniosku.

Na stronie: Wniosek (kliknij aby przejść)

Wypełniamy formularz swoimi danymi.
Po kliknięciu „wyślij” w dolnej części formularza – zostanie niezwłocznie przesłany na podany w form. adres mailowy – mail z załączonym wypełnionym wnioskiem i numerem konta do wpłat składek.
Drukujemy i podpisujemy w zaznaczonych miejscach Wniosek.
Wysyłamy go do Kancelarii Brokerskiej na adres podany w mailu

Po akceptacji danych i otrzymaniu pierwszej składki  Towarzystwo rozpoczyna ochronę ubezpieczeniową na podanych we wniosku warunkach.

Potwierdzeniem przystąpienia do ubezpieczenia jest egzemplarz „WnioskoPolisy”, który w jednym oryginale pozostaje u ubezpieczonego a drugi jest wysyłany do TU. We „Wnioskopolisie” potwierdzone są rodzaje zdarzeń i wysokości świadczeń przysługujące w chwili ich zaistnienia. „WnioskoPolisa” zawiera też indywidualny numer, który zawsze można zweryfikować w Towarzystwie Ubezpieczeniowym

Pełne OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) znajdują się tutaj

Mogą być one przesyłane także w postaci pliku pdf. mailowo przy zaznaczeniu tego przy wypełnieniu wniosku o przystąpienie do ubezpieczenia.

Ubezpieczony objęty będzie ochroną ubezpieczeniową od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dotarł do TU jego wniosek i została wpłacona pierwsza składka.
Ubezpieczenie kończy się w pierwszą rocznicę polisy następującą po dniu 80 urodzin ubezpieczonego, a także z końcem miesiąca kalendarzowego, za który została opłacona ostatnia składka.

Uwaga! Wpłata składki w wysokości niższej niż wymagana, traktowana jest jako nieopłacenie składki.

Zakres ubezpieczenia dotyczący zdrowia obejmuje choroby, urazy, operacje, pobyty w szpitalu, niezdolność do samodzielnej egzystencji oraz uszczerbek na zdrowiu poniesione w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku lub choroby.

Zdarzenia powyższe jeśli nastąpiły przed przystapieniem do ubezpieczenia – nie są objęte ochroną

Przystępując do ubezpieczenia nie są wymagane żadne badania. Należy natomiast podpisać Oświadczenie o stanie zdrowia poniższej treści:

„Oświadczam, że w dniu przystąpienia do ubezpieczenia: 

1) Przez ostatnie 5 lat nie prowadzono u mnie diagnostykę lub rozpoznano chorobę serca, niewydolność krążenia, nadciśnienie tętnicze krwi przekraczające wartości 160/100, udar mózgu, epilepsję, niedowład, choroby płuc, choroby nerek, choroby psychiczne, cukrzycę, choroby wątroby, choroby reumatyczne, stwardnienie rozsiane, choroby zakaźne (w szczególności WZW typu B, typu C, HIV), guza lub nowotwór? 

2) Nie choruję i nie zamierzam poddać się leczeniu w związku z ww. chorobami? 

3) Nie przebywam w szpitalu i nie planuje hospitalizację i leczenie operacyjne? 

4) W ciągu ostatnich 3 lat nie przebywałem/am na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 kolejno następujących po sobie dni (nie dotyczy ciąży, porodu, leczenia złamań pojedynczych, zamkniętych, prostych i bez powikłań, skręceń, zwichnięć)? 

5) Nie mam orzeczonej częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji? 

W przypadku innych pytań skontaktuj się z nami.

Biuro

Zapraszamy w dni robocze w godzinach 10-17.

Aktualnie (Covid 19) - biuro nieczynne
zadzwoń do nas tel. 71 72 300 32